Общи условия

Начало > Общи условия

Общи условия за ползване

С настоящите условия за ползване се определят и регулират отношенията на „Медиа Комерс” ЕООД, наричан по-долу и за краткост „Доставчик” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Дружеството услуги, наричан по-долу и за краткост „Потребител”.

Всеки Потребител, ползващ предоставяните от Доставчика услуги се съгласява да спазва настоящите Условия за ползване, като договорът между Доставчикът и Потребителят се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ с тях. В последния случай електронното изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва чрез отбелязване в полето “Съгласен с Общите условия на Turbohost.eu” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен с Условията за ползване, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Доставчикът запазва правото си да изменя, допълва и редактира настоящите Условия за ползване, по всяко време, като всички промени се публикуват на настоящия адрес. Съобщения за нарушаване на тези Условия за Ползване се изпращат на info@turbohost.eu

2. Информация съгласно Закона за Електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
- Наименование на доставчика: Медиа Комерс ЕООД
- Седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, жк. Дружба, бл.412А, вх Е, ап 9
- Адрес за кореспонденция: гр. Плевен 5800, ул.Цар Борис III №14, магазин №13
- ЕИК: 200972257
- МОЛ: Лъчезар Пенев

3. Закон за защита на личните днани.

3.1 Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни- гр.София, пк.1000, ул.”И. Гешов”№15, тел.(02)9402046, факс.(02)9403640. email: kzld@cpdp.bg, kzld@gowernment.bg;

4. Изрично се забранява разполагането на следния тип съдържание, като файлове или връзки върху хостваните уеб сайтове:
- Порнографски издания
- Хакерски програми или архиви
- Софтуер за спамване
- Лишено от авторско право съдържание
- psyBNC, IRC и подобни приложения
- Онлайн игри
- Файлов download
- Стриимване на Аудио и Видео - за услугата споделен хостинг
- Background процеси (proxy server, чат сесии)
- Torrent links (Torrent tracker)
- Рейтинг сайтове и системи, платформи за file/image sharing
- Системи обслужващи локално съдържание от външни сървъри с неоторизиран достъп
- Съдържание нарушаващо законодателството на Република България и реципираните Европейски правни норми

4.1. Изрично се забранява изпращането на нежелани масови, комерсиални съобщения (Търговски съобщения) през Интернет (наречено още SPAM) от сървъри принадлежащи на Доставчикът.

4.2. При установяване на SPAM нарушител от страна на Доставчикът, същият си запазва правото да му наложи санкция – премахване на Потребителя (акаунта) без предупреждение.

4.3. За СПАМ ще се счита всяко следващо поискано или непоискано търговско съобщение след 200(двеста) изпратено в рамките на 1 астрономически час.

4.4. Системни ресурси: Процесорно използване, SQL процеси

4.4.1 Допустимото CPU% (Процесорно време), което може да се използва от даден Потребител (потребителки акаунт) за период от 24 часа:

Хостинг планCPU% лимитApache requestsMYSQL връзки
Икономичен1%50 едновременни30 едновременни
Стандартен2%50 едновременни30 едновременни
Разширен2%50 едновременни30 едновременни
Гигант3%50 едновременни30 едновременни

4.4.2. Mysql/Postgre.
Доставчика не позволява използването на повече от 30 бр. паралелни/едновременни връзки към SQL сървъра използван от Потребителя.
Потребителя има право да използва отдалечен достъп до Mysql за управление на локално съдържание върху услугата предоставяна му от Доставчика.
Потребителя няма право да използва отдалечен достъп до Mysql/Postrgre за сервиране на данни намиращи се извън сървъра обслужващ съответния Потребителски акаунт.
Потребителя няма право да съхранява база от данни, която надвишава размер от 1024 mb.

4.4.3. Уеб сървър
Не позволено използването на повече от 50 бр. паралелни/едновременни http заявки към Уеб сървъра на Доставчика, използван от даден Потребителски акаунт.
Потребителя няма право да използва акаунта си за сервиране на отдалечено съдържание намиращо се извън сървъра обслужващ съответния Потребителски акаунт.

4.4.4. Cron задачи - Периодичен старт
Доставчика предоставя възможността на Потребителя да използва услугата "Cron Jobs", при условие че Потребителя не използва услугата на интервали по-малки от 30/тридесет/ минути.

4.4.5. Изпълнение Скриптове и процеси
Потребителя няма право да стартира процеси, скриптове и софтуер, чиито време за изпълнение е по дълъг от 60 секунди и/или използва повече от 512 mb оперативна RAM памет.

4.4.6. Доставчикът е длъжен да уведоми Потребителя за предстоящи действия от негова страна, освен в случаите касаещи т. 4.4.7.

4.4.7. Доставчикът не е длъжен да уведоми Потребителя за предстоящи действия от негова страна, както и да предприеме действия по временно или постоянно преустановяване на услугите в случаи изискващи незабавна реакция и/или превишени лимити на процесорно използване над 40% в рамките на 60 минути, превишени лимити описани в т.4.4. от настоящите общи условия.

ІІ. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

5.1 Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да осигури на Потребителя възможност за ползване на Услугата „Споделен хостинг” съгласно спецификации, определени в зависимост от избрания от Потребителя абонаментен план, както и да осигури свързаност и техническа изправност на предоставената услуга (Услугата).

5.2 Подробно описание на уеб хостинг абонаментните планове и техните спецификации може да намерите на следната Интернет страница : http://www.turbohost.eu/web-hosting.php

5.3 Подробно описание на радио хостинг абонаментните планове и техните спецификации може да намерите на следната Интернет страница : http://www.turbohost.eu/radio-hosting.php

5.3 Подробно описание на редистрация на домейн имена и техните спецификации може да намерите на следната Интернет страница : https://www.turbohost.eu/domainchecker.php

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

6. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на заявените и заплатени от него Услуги, предмет на настоящия договор, при стриктно спазване на настоящите общи услови и действащото на територията на Република България законодателство.

7. Доставчикът има право при неплащане в срок от страна на Потребителя да преустанови достъпа му, както и този на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървър на Доставчика от Потребителя, както и достъпа на Потребителя до Контролния панел на съответната Услуга.

8. Доставчикът има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои или предлагани от трети лица услуги, да прави запитвания по различни въпроси, да провежда анкети и т.н.

9. При наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугата, предмет на настоящите общи условия, би могло да съставлява престъпление или административно нарушение, Доставчикът има правото, по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

10. Работа с трети приложения

10.1 Доставчикът предоставя възможност за инсталация на трети приложения.

10.2 Доставчикът не носи отговорност за работата на приложения добавени и/или инсталирани чрез трети приложения.

11. Архивни копия / Back-up

11.1 Услугата "Ежедневен backup" се предоставя от страна Доставчика в израз на добра воля. Платформата на Доставчика извършва няколко арихва/backups върху собственото си оборудване на определен период от време, по собствено усмотрение.

11.2 Доставчикът съхранява архивите, направени от самия него за своите нужди в случай на формажорни обстоятелства, възникване на технически проблеми в оборудването му, действия или бездействия на трети лица и организации целящи да навредят на Доставчика.

11.3 Доставчикът насърчава, а Потребителят на свой риск поема задължението да съхранява допълнително информацията намираща се върху предоставеното му за ползване пространство на отдалечени носители и/или устройства.

11.4 Доставчикът няма да архивира следните файлови разширения: iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip. Доставчикът си запазва правото да не съхранява и други файлове по свое усмотрение, които могат да доведат до влошаване работата на устройствата извършващи периодичен архив на данни.

11.5 Доставчикът не гарантира архивиране и съхранение на бази данни надвишаващи размер от 1024 mb по отделно

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

12. Потребителят има право да ползва услугите на Доставчикът в съответствие с изискванията на настоящите Условия за ползване.

13. Потребителят се задължава да заплаща в срок дължимата за ползването на Услугата абонаментна такса.

14. Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия или бездействия, които се извършват, чрез използването им.

15. Потребителят e длъжен да пази архив на своята информация съдържаща се на сървърите на Доставчика отделно от архивите предоставяни от горепосочения.

16. Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Доставчикът.

17. Потребителят се задължава при ползване на Услугата, предмет на настоящите Общи условия да уведомява Доставчика за всеки известен нему случай на извършено или открито нарушение при използването на предоставяната Услуга, както и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите общи условия.

V. СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

18. Доставчикът предоставя услугата на Потребителя срещу възнаграждение, чиито размер се определя съобразно избрания от него абонаментен план. Информация за предлаганите от Доставчика абонаментни планове се намира на следния Интернет адрес: https://www.turbohost.eu/cart.php

19. Потребителят се задължава да заплаща дължимата абонаментна такса в срок и съобразно начините описани в Политиката за плащания и гаранции, находяща се на следния Интернет адрес: https://www.turbohost.eu/cart.php

VІ. ОТГОВОРНОСТ

20. Доставчикът носи отговорност за предоставянето на услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея. Доставчикът не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от Потребителя Интернет/Уеб приложения.

21. Доставчикът не носи отговорност за:

21.1 Начинът, по който Потребителят ползва услугата и за всички последствия от това, като например: неспособността на Потребителят да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е в отговорностите на Доставчикът;

21.2 Сигурността на предаваната чрез мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи;

21.3 Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез мрежата информация;

21.4 За случаите на неправомерни действия на трети лица, като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитните стени" (fire walls), използвани от системата на Доставчикът с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през мрежата.

22. Доставчикът се освобождава от отговорност и задълженията си по договора при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика.

23. В случай на предсрочно прекратяване на настоящия договор от страна на Потребителя, същия дължи неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора. Ако Доставчикът е получил цялата дължима абонаментна такса предварително, същият не дължи връщането й, тъй като същата се счита за обезщетение за предсрочното прекратяване на договора.

24. При едностранно прекратяване на договора от страна на Доставчика, дължащо се на виновното поведение на Потребителя, Доставчика има право на обезщетение в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

25. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

26. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика, както и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Доставчика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

27. Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

28. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

28.1 с изтичане на срока на договора;

28.2 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

28.3 по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

28.4 при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

28.5 при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.

29 Доставчикът има право да прекрати едностранно настоящия договор без предизвестие и без да дължи обезщетение, в случай че установи, Услугата предмет на настоящия договор се ползва в нарушение на настоящите Общи условия, както и действащото на територията на Република България законодателство.

ІХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

30. Материалите, предоставени на този уеб сайт (www.turbohost.eu, www.turbohosting.com, www.turbovps.eu и др.), включително и без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Доставчикът и са защитени от Закона за авторските права и останалите закони за интелектуална собственост.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

31. По всички неуредени от настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

32. При предоставяне на достъп до услугата доставчикът на услуги не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на Потребителя на услугата съгласно Чл. 13., Чл. 14, Чл. 15, Чл. 16 от ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ.

33. Всички спорове породени от или свързани с тези Условия се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

ХІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

34. В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от Общите условия.

35. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле на сайта на Доставчика, както и във всички случаи, в които изявленията разменени между страните дават възможност да бъдат възпроизведени по технически начин.

36. Във всички случаи отговорността на Доставчика към Потребителя не може да надвишава стойността на заплащаното от Потребителя месечно абонаментно възнаграждение за предоставяната услуга.

37. Доставчикът се освобождава от отговорност и задълженията си по договора при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика.

38. Условията на сключения договор между Доставчика и Потребителя са строго конфиденциални за тях и те се задължават да запазят поверителността на информацията. Ако Потребителя не спази тази клауза договора се прекратява от страна на доставчика.

последно изменение от 12.05.2013г.

 
99.9% Uptime

Ние Ви гарантираме 99.9% непрекъсваема услуга!

Връзка с нас

24 часова поддръжка:
тел: 02 492 52 32
тел: 0888 566 999
e-mail: support@turbohost.eu


Отдел продажби:
тел: 02 492 52 34
тел: 0888 566 999
e-mail: info@turbohost.eu
от 09:00ч. до 18:00ч.

Centova Cast 3

Стартирайте собствено радио за по-малко от 5 минути. Услугата е подходяща и за ефирни радио станции който искат да излъчват в мрежата. Предлагаме стандартни и нестандартни решения за връзка в вашето студио или офис.

Copyright © 2013 Turbohost, Всички Права Запазени - Общи условия | Конфиденциалност